Logo Zaloguj / Zarejestruj
 
Profil
Magazyn
Miejsca
Obiekty
Recenzje
Relacje
Plany podróży
Trasy zwiedzania
Grupy
Galerie
Podróżnicy
Konkursy
Gry
 
Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu tubylismy.pl

Przed zarejestrowaniem się oraz umieszczeniem zdjęć, tekstów oraz innych materiałów w Serwisie tubylismy.pl, prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego akceptację.

1. ZASADY OGÓLNE
Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania w/w Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu tubylismy.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w Regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z nimi. 
Celem działalności serwisu internetowego tubylismy.pl jest umożliwienie Użytkownikom min: przechowywania i publikowania w serwisie tubylismy.pl tekstów, opisów, recenzji, zdjęć, materiałów video, dostępu do w/w informacji zamieszczonych przez innych Użytkowników serwisu, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami (tworzenie społeczności) etc. 

2. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Administrator — podmiot świadczący usługę bezpłatnego udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest WebsiteInit Sebastian Tekieli, ul. Komuny Paryskiej 6B/11; 30-389 Kraków, NIP 6792831204, REGON 121337220
2.2. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. 
2.3. Profil — informacje (tj. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail, oraz dodatkowe informacje np. zainteresowania, cytaty), zdjęcia, materiały video, etc dobrowolnie umieszczane oraz udostępnione przez Użytkowników Serwisu.
2.4. Regulamin — przedmiotowy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część tego dokumentu. 
2.5. Serwis — społecznościowy portal tubylismy.pl działający pod adresem internetowym o tej samej nazwie, o tematyce podróżniczej, figurujący pod adresem internetowym http://www.tubylismy.pl.  

3. PRAWA I OBOWIĄZKI
3.1 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza prawa osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
3.2. Rejestracja (utworzenie profilu) i korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne
3.3 Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnieniu informacji wymaganych oraz nieobligatoryjnych w formularzu znajdującym się na stronie http://www.tubylismy.pl/rejestracja. Rejestracja oznacza akceptację zasad przedstawionych w niniejszym regulaminie, wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych zawartych w formularzu oraz potwierdzenie ich autentyczności. 
3.4 Rejestracja jest niezbędna do korzystania ze wszystkich elementów portalu (tj.: pisania recenzji, planów podróży, uczestnictwa w forum, utworzenia bloga, dodawania albumów zdjęć, wysyłania wiadomości do innych użytkowników, etc.) 
3.5 Użytkownik może założyć maksymalnie jeden profil w serwisie tubylismy.pl
Użytkownik, który udostępnia hasło do swojego profilu osobom trzecim, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do poniesienia wszelkich konsekwencji z takiego działania wynikających.
3.6 Użytkownik ma prawo do wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby a także usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w serwisie. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić w dowolnym momencie. W tym celu użytkownik zobowiązany jest wypełnić wniosek o rezygnację z uczestnictwa (dostępny na pod adresem http://tubylismy.pl/strony/kontakt).
3.7 Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych Użytkownika z bazy danych serwisu tubylismy.pl oraz zaprzestania ich przetwarzania w terminie nie dłuższym niz. 30 dni. Usunięcie danych Użytkownika nie oznacza usunięcia z serwisu tubylismy.pl treści wygenerowanych przez niego (tj.: opisów i recenzji miejsc, planów podróży, komentarzy, wpisów na forum, wpisów na blogu, wysłanych wiadomości etc)
3.8 Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika w przypadku złamania któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. 

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
4.1 Administrator dbając o ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych, zapewnia, że dołoży wszelkich starań o to, aby informacje o użytkownikach przechowywane w bazach danych Administratora nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona mu korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( t. jedn. Dz.U z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zmn.).  
4.2 Zarejestrowani użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia o: nowych wiadomościach na portalu, zaproszeniach do znajomych, uśmiechach, komentarzach do profilu/zdjęć/recenzji/blogów, odpowiedziach na forum itp. 
Użytkownicy oraz pozostali internauci, którzy zapiszą się do newslettera podając swojego maila będą otrzymywać na skrzynkę pocztową newslettera oraz e-maile od tubylismy.pl.
Użytkownicy posiadają możliwość edycji ustawień, bądź zablokowania otrzymywania newslettera, maili oraz powiadomień.
4.3 W serwisie tubylismy.pl zabrania się umieszczania treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne. Zabrania się Użytkownikom publikowania w serwisie wszelkich zawartości takich jak: zdjęcia, grafiki, teksty, video oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe. w tym w szczególności: zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię oraz treści obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora, treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub prehackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy, treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum), zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść serwisu tubylismy.pl
4.4 Administrator zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników treściach i materiałach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa. Treści i materiały zawierające takie informacje, o których mowa powyżej mogą być niezwłocznie zmienione lub usunięte przez Administratora. 
4.5 Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści, zdjęcia, video i inne materiały zamieszczane przez Uczestników ani nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności: za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści, zdjęć, video i innych materiałów przez Uczestników, jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu tubylismy.pl , bądź też jego czasowej niedostępności, jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie, jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron serwisu, naruszenia w jakikolwiek sposób przez Użytkowników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 
4.6 Administrator zastrzega sobie prawo do: zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie, czasowego zawieszania działania serwisu, trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników treści, w przypadku jeśli Użytkownik naruszył prawa osób trzecich Administrator może przekazać posiadane informacje na temat Użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych stosownych postępowań.
4.7 Prawa autorskie
Korzystanie z treści, informacji, danych umieszczonych w serwisie tubylismy.pl i nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z zawartości serwisu jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie treści lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie. Dane i informacje zawarte w serwisie tubylismy.pl są publikowane min. do celów informacyjnych. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w serwisie, jak również za treść i formę zamieszczonych tam ogłoszeń i reklam oraz wszelkie treści tworzone przez Użytkowników serwisu. Użytkownik serwisu tubylismy.pl publikując własne artykuły, informacje, zdjęcia, video akceptuje tym samym niniejszy regulamin. Użytkownik serwisu internetowego oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych do Administratora materiałów/treści, w szczególności do zdjęć, tekstów i video (w tym szczególnie umieszczanych przez Użytkownika samodzielnie na stronach serwisu tubylismy.pl). Ponadto Użytkownik oświadcza, iż w/w treści są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie w/w materiałów/utworów w sytuacji, jeśli jest członkiem takich organizacji. Użytkownik upoważnia Administratora do dokonywania konicznych zmian w w/w materiałach/treściach, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych. 
4.8 Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem. 

5. ZMIANY W REGULAMINIE I POLITYCE PRYWATNOŚCI
O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności serwisu tubylismy.pl użytkownicy portalu zostaną bezzwłocznie poinformowani. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronach serwisu tubylismy.pl. Użytkownik, który korzysta z serwisu tubylismy.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie czy też polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody. 

6. WEJŚCIE W ŻYCIE
Niniejszy regulamin i polityka prywatności serwisu tubylismy.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie 17.10.2014 roku.

Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych na tej stronie bez zgody autora jest zabronione.
© Tubylismy.pl, www.tubylismy.pl - All right reserved. Utrzymanie portalu: WebsiteInit.

Tubylismy.pl on Facebook